RÈM TỔ ONG ECO BLINDS

Rèm tổ ong hoa văn: HNO-02, HNO-04, HNO-06, HNO-08, HNO-10.
Rèm tổ ong chống nắng: HNO-01, HNO-03, HNO-05, HNO-07, HNO-09.

Link PDF rèm tổ ong: Xem tại đây

BẢNG GIÁ RÈM TỔ ONG MODERO BLINDS

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: HCB9925-01 → HCB9927-07.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: HCS9325-01, HCS9325-02.
Rèm tổ ong TRANSLUCENT – 25MM: HTC9425-01, HTC9425-02, HTC9425-03, HTC9425-04, HTC9425-05, HTC9425-06,  HTC9425-07.
Rèm tổ ong DAY & NIGHT – 25MM: BLACKOUT + SHEER.
Rèm tổ ong BLACKOUT – 38MM: HCB9238-01, HCB9238-02, HCB9238-03, HCB9238-04
Rèm tổ ong SHEER – 38MM: HCS9338-03, HCS9325-02.
Rèm tổ ong TRANSLUCENT – 38MM: HTC9438-01, HTC9438-02, HTC9438-03, HTC9438-04.
Rèm tổ ong DAY & NIGHT – 38MM: BLACKOUT + SHEER.

RÈM TỔ ONG HỆ STANDARD

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG HỆ TOP-DOWN KẾT HỢP BOTTOM-UP

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG HỆ DAY & NIGHT

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG HỆ ĐỔI MÀU – CHANGE COLOR

Rèm tổ ong BLACKOUT & DUO: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong PREMIUM & DUO: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong FULL & DUO: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong DUO & DUO: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE 25

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG GẮN VÁCH KIẾNG HỆ SIMPLE (TOP DOWN)

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG – RÈM TRẦN KÉO TAY HỆ 30 – PARTITION ON GLASS

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.
Rèm tổ ong MESH: MES30.

VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 1 BÊN

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.
Rèm tổ ong MESH: MES321.

VÁCH NGĂN TỔ ONG – KÉO 2 BÊN – HỆ VÁCH NGĂN DI ĐỘNG

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.
Rèm tổ ong MESH: MES322.

RÈM TỔ ONG KIÊM LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

VÁCH NGĂN TỔ ONG 2 LỚP VẢI – SHEER

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

RÈM TỔ ONG GẮN KIẾNG HỆ 32 ( RÈM TRẦN KÉO TAY )

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109, BO 100, BO 111.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

Lưu ý: Thanh kéo đi kèm ….

Thanh kéo: STI.01, STI.02.

RÈM TỔ ONG GẮN TRẦN TỰ ĐỘNG

Rèm tổ ong BLACKOUT – 25MM: BO 101, BO 102, BO 103, BO 104, BO 105, BO 106, BO 107, BO 108, BO 109.
Rèm tổ ong SHEER – 25MM: SHEER 401, SHEER 402, SHEER 403, SHEER 404.
Rèm tổ ong PREMIUM DUO – 25MM: PD 501, PD 502, PD 503, PD 504, PD 505, PD 506, PD 507, PD 508, PD 509, PD 510, PD 511, PD 512, PD 513, PD 514, PD 515, PD 516, PD 517, PD 518, PD 519, PD 520.
Rèm tổ ong SB FULL TONE – 25MM: SF 601, SF 602, SF 603, SF 604, SF 605, SF 606, SF 607, SF 608, SF 609, SF 610, SF 611, SF 612.
Rèm tổ ong SB DUO TONE – 25MM: SD 701, SD 702, SD 703, SD 704, SD 705, SD 706, SD 707, SD 708, SD 709, SD 710, SD 711, SD 712, SD 713, SD 714, SD 715, SD 716, SD 717, SD 718, SD 719, SD 720, SD 721, SD 722, SD 723, SD 724, SD 725, SD 726, SD 727, SD 728, SD 729, SD 730, SD 731, SD 732, SD 733, SD 734, SD 735, SD 736, SD 737, SD 738, SD 739, SD 740.

Lưu ý: Bảng giá động cơ đi kèm…