BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ ECO BLINDS

Rèm gỗ PVC giả gỗ – bản 50mm: RYW801, RYW802, RYW803, RYW804, RYW805, RYW806, RYW807, RYW808.
Rèm gỗ BASSWOOD – bản 50mm: RYW301, RYW302, RYW303, RYW304, RYW305, RYW306, RYW307, RYW308, RYW309, RYW310.
Rèm gỗ BASSWOOD – bản 35mm: RYW501, RYW502, RYW503, RYW504, RYW505, RYW506, RYW507, RYW508.
Rèm gỗ đoạn – bản 50mm: RYW601, RYW602, RYW603, RYW604, RYW605.

BẢNG BÁO GIÁ RÈM GỖ MODERO BLINDS

Rèm gỗ BASSWOOD: BW1101, BW1102, BW1103, BW1104, BW1105, BW1106, BW1107, BW1108,  BW1109.
Rèm gỗ MARUPA: MP2101, MP2102, MP2103, MP2104, MP2105, MP2106.
Rèm gỗ PAULAWNIA: PL3101, PL3102, PL3103, PL3104, PL3105, PL3106.
Rèm gỗ NHỰA PS VÂN GỖ: PS4101, PS4102, PS4103, PS4104, PS4105, PS4106, PS4107, PS4108.